ReadyPlanet.com
dot
Our Product by SilkLeaf
dot
bulletCatalogue
bulletProducts
dot
บ้านนี้มีอะไร
dot
bulletBreastfeeding/Baby
bulletBaby Wearing/Baby Sling
bulletBe Happy-Food/Herb
bulletBusy Busy please relax
bulletPregnancy/Birth/Mamy
bulletProfessional
bulletประชุม สัมมนา
bulletแนะนำหนังสือ
dot
อยากรู้ต้องอ่าน / สนับสนุน
dot
bulletLact Med.Search-Medication & BF
bulletมูลนิธิส่งเสริมการคลอดและเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แห่งประเทศไทย
bulletInternational Lactation Consultant Association:ILCA
bulletIBLCE
dot
BLOG
dot
bulletBirth a Baby BLOG in Thai
bulletBreastfeeding BANGKOK BLOG in English
dot
ขอข้อมูลเพิ่มเติม

dot
dot
E-Learning
dot
bullet เรียน online-U of Minnesota center of spiritual
bulletเรียน online USAID Global Health E-learning Center
bulletEvidence Based Midwifery
bulletเรียน online กับ มหาวิทยาลัยCornell เรื่อง Nutrition
bulletเรียนonline กับOpen2Study Australia
bulletเรียนOnlne กับ Health e-learning Free
bullet เรียน online-Breastfeeding Basic:
dot
Online Journal
dot
bulletJournal of Neonatal Nursing
bulletMIDIRS/ Midwifert Digest
bulletMidwifery Matter
bulletJournal of Midwifery & Women's Health
bulletBritish Journal of Midwifery
bulletBirth
bulletJournal of Human Lactation
bulletPediatrics
bulletInternational Journal of Childbirth Education
bulletMums Right Podcast
bulletRoyal College of Midwive Magazine
dot
Resource
dot
bulletMidwifery Today
bulletAmerican Academy of Breastfeeding Medicine
bulletThe Rainbow Room
bulletInfant Risk Center
dot
เพื่อนบ้าน
dot


มูลนิธิส่งเสริมการคลอดและเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แห่งประเทศไทย
BAMBI:A Project of Childbirth&Breastfeeding Foundation of Thailand
Thai Breastfeeding Center
Hale Publishing
Rainbow Room
นมแม่แบบ Happy


สัปดาห์นมแม่โลก 2554 นมแม่ บอกทั่วทิศ ด้วยจิตอาสา
1-7 สัปดาห์นมแม่โลก 2554 นมแม่...บอกต่อรอบทิศ ด้วยจิตอาสา ที่ผ่านมาแม้เราจะส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และมีอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สูงขึ้นมากเพียงใด ก็ยังมีคำถามเสมอว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องปกติ เป็นการเปลี่ยนแปลงทางสรีระ แล้วเราควรจัดการกับสิ่งเหล่านั้นอย่างไร การส่งต่อความรู้ ประสบการณ์ การสื่อสารในเรื่องของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและการสนับสนุนให้เกิดความสำเร็จอย่างจริงจังยังมีเพียงเล็กน้อยและอยู่ในกลุ่มคนเพียงบางกลุ่มในสังคมเท่านั้น ในปี2554 นี้เราจึงเชิญชวนให้ทุกคน ทุกฝ่ายร่วมกันส่งต่อเรื่อราวของนมแม่ในทุกรูปแบบ ทุกสถานการณ์ ส่งผ่านเรื่องราวเหล่านี้ไปยังบุคคลที่นอกเหนือจากที่เราเคยติดต่ออยู่ ไม่ว่าคุณจะเป็นแพทย์ พยาบาล เป็นแม่ที่กำลังเลี้ยงลูก หรือเป็นผู้นำชุมชน เป็นสมาชิกในครอบครัว เป็นวัยรุ่น คนหนุ่มสาว เป็นนักเรียน นักศึกษาเป็นเจ้าของกิจการ เป็นลูกจ้าง หรือใครๆก็ตามท่านสามารถช่วยกันใช้การสื่อสารในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อให้ได้รับความสนใจ และที่สะดวกในการใช้และเข้าถึงไม่ว่าจะเป็น จดหมาย ไปรษณียบัตร บัตรอวยพร SMS, VDO clip,social network เพื่อให้สารที่สื่อได้เดินทางไปถึงกลุ่มคนที่หลากหลายเพื่อที่เขาเหล่านั้นจะได้รับรู้ถึงความสำคัญของทุกคนที่มีต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในทุกรูปแบบ พลังของการสื่อสารเหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถ ปกป้อง สนับสนุน ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้อย่างยั่งยืน ทุกคนรวมใจ ช่วยเด็กไทยได้กินนมแม่ มีอะไรบ้างที่เราควรจะทำให้สำเร็จในปีนี้ • สนับสนุนให้ทุกคนรวมทั้งชุมชนและสถานพยาบาลเลือกใช้เทคโนโลยีการสื่อสารรูปแบบใหม่ๆเพื่อกระจายข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้เข้าถึงประชาชนอย่างกว้างขวางและในจำนวนมากขึ้น พิษภัยของการที่ลูกไม่ได้กินนมแม่ และผลเสียที่เกิดจากการขายหรือจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ละเมิดต่อหลักเกณฑ์การตลาดเพื่อขายนมผสมสำหรับเลี้ยงทารก (Code)ต่อสุขภาพแม่และทารก • ขยายขอบเขตของการส่งเสริมสนับสนุนไปถึงกลุ่มต่างๆที่ไม่ใช่ผู้ที่อาจมีผลกระทบโดยตรงต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เช่น กลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้ชาย กลุ่มผู้สนับสนุนการวางแผนครอบครัว กลุ่มสิ่งแวดล้อมฯลฯ เป็นต้น • พัฒนาและขยายขอบเขตการศึกษาด้านทักษะการสื่อสารเรื่องการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และการฝึกอบรมด้านสุขภาพ โดยให้ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน • ใช้กลวิธีการเป็นเครือข่ายเพื่อสร้างและเพิ่มพูนช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างภาคส่วนที่มีความแตกต่างกัน เพื่อให้สามารถเข้าถึงรับรู้ข้อมูลข่าวสารเรื่องการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และข้อคิดเห็นต่างๆได้ทั่วกันและสร้างเสริมให้มีความสำคัญขึ้น • สนับสนุนระบบการเป็นพี่เลี้ยงที่ปรึกษา โดยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นพี่เลี้ยงที่ปรึกษาสำหรับผู้สนับสนุนรายใหม่ๆ และให้ผู้ที่มีประสบการณ์สูงด้านการสื่อสารเป็นพี่เลี้ยงที่ปรึกษาสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มเข้ามาใหม่ในยุคของการติดต่อสื่อสาร ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงถึงวัยวุฒิ • ดำเนินการอย่างสร้างสรรค์ ในการเสาะแสวงหา สนับสนุน ให้การยอมรับ และดำเนินงานด้านการสื่อสารที่เป็นนวัตกรรมใหม่ และจัดเตรียมโอกาสไว้เพื่อให้บุคคลต่างๆสามารถพัฒนาแนวความคิดของตนได้ต่อไป ในปัจจุบันมีวิธีการติดต่อสื่อสารหลายประเภทที่สามารถนำมาใช้ได้สะดวก ขณะนี้จึงเป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะนำวิธีการเหล่านั้นมาแบ่งปันและสนับสนุนให้ใช้อย่างเกิดผลดี มีความท้าทายคือการหาข้อความ/เนื้อหาในเชิงสร้างสรรค์และมีความเกี่ยวข้องพร้อมๆกับการนำเอาผู้ร่วมงานกลุ่มใหม่ๆเข้ามาช่วย กลุ่มหนึ่งได้แก่คนรุ่นอายุน้อย กลุ่มเยาวชนเป็นผู้ที่ร่ำรวยความคิด พลังงาน และความกระตือรือร้น และมีบทบาทสำคัญที่จะวางอนาคตของชุมชน ผู้ที่เป็นแม่ต้องการที่จะมีความรู้สึกว่าได้รับการสนับสนุนในแง่ข้อความ/เนื้อหาที่ถูกต้องและอย่างสม่ำเสมอ แต่การสนับสนุนนี้จะต้องมาจากหลายแหล่งและภาคส่วนจากบุคคลที่เป็นผู้ติดต่อที่รู้จักกัน หัวข้อ ในปี 2554 นี้เตือนให้เรารู้ว่า นมแม่ เป็นประสบการณ์ในลักษณะ 3 มิติ ได้แก่ – โอกาสการเข้าถึงชุมชน การลงทุนในอนาคตให้เกิดสุขภาพดี และที่สำคัญที่สุด เป็นเลนส์ส่องโลกที่สำคัญ จงจำไว้ว่า – การรณรงค์ที่ประสบผลสำเร็จจะต้องใช้การติดต่อสื่อสาร ตัวเราเป็นโลก และเราต้องรู้ว่าเพราะเหตุใดนมแม่ จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ ในปีนี้เราขอให้ทุกคนจงออกไปเข้าถึง โดยใช้ช่องติดต่อสื่อสารช่องทางใดช่องทางหนึ่ง หรือทุกช่องทางที่เปิดอยู่สำหรับท่าน และแบ่งปันแพร่กระจายข้อความต่างๆที่สำคัญในการช่วยสนับสนุนสตรีทุกคนและทุกชุมชนให้ประสบผลสำเร็จในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างดีที่สุด เราควรจะทำอะไรบ้างเพื่อทำให้เกิดประสบการณ์ในลักษณะ 3 มิติ 1. ติดต่อเชื่อมความสัมพันธ์กับผู้ให้การสนับสนุน BF อื่นๆ ผ่านทางอีเมล์ หรือบล็อก เฟซบุค หรือทวิตเตอร์ และเริ่มลงมือจัดทำแผนงานในการประสานความร่วมมือ 2. ติดต่อประสานงานกับผู้ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารให้ข้อมูลข่าวสารในท้องถิ่น ซึ่งได้แก่ ครู นักหนังสือพิมพ์ เจ้าหน้าที่สารนิเทศ นักเรียน ผู้ประสานในชุมชน เพื่อช่วยพวกเขาให้สามารถจัดทำและเผยแพร่แบ่งปันข้อมูลที่สำคัญและสร้างความตระหนักขึ้นในสังคม 3. เข้าไปติดต่อกับสถานพยาบาลท้องถิ่นและช่วยให้สามารถดำเนินงานให้ความรู้ในลักษณะเข้าถึงหญิงตั้งครรภ์ และแม่ที่ให้นมลูก หรือที่ปรึกษาด้านการฝึกอบรมหลักสูตรการให้นมบุตร และผู้คำปรึกษาแนะนำด้าน BF 4. เขียนจดหมายถึงนายจ้างของท่าน องค์กรปกครองท้องถิ่นและส่วนกลาง ขอให้พวกเขาให้การสนับสนุนกิจกรรมงาน นมแม่ โดยหลีกเลี่ยงการรับสปอนเซอร์สนับสนุนหรือความร่วมมือในรูปแบบใดๆก็ตามจากบริษัทผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่อยู่ใต้ข้อตกลงทางการตลาดของอาหารทารก 5. รับเป็นเจ้าภาพจัดงาน เชิญผู้คนเล่าและแลกเปลี่ยนเรื่องราวประสบการณ์ตนเองในเชิงสร้างสรรค์ - ได้แก่งานแสดงนิทรรศการศิลปะร่วมกัน การปาฐกถา การประกวดวิดิทัศน์ออนไลน์ งานเทศกาลภาพยนตร์ งานแสดงศิลปหัตถกรรมทางเลือก การประชุมออนไลน์ และอื่นๆ 6. สนับสนุนให้จัดการศึกษาเรื่องนมแม่ในโรงเรียน และมหาวิทยาลัย และให้มีการเชื่อมโยงกับกลุ่มต่างๆที่ดำเนินงานเพื่อประโยชน์ของสังคมที่มีอยู่ เพื่อเน้นย้ำความสำคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่มีความหลากหลาย 7. พบปะพูดคุยกับผู้คนที่อยู่รอบๆตัวคุณ แล้วชักชวนกัน บอกต่อเรื่องนมแม่.... ทุกคนรวมใจช่วยเด็กไทยได้กินนมแม่.....บอกต่ออย่างไรให้รอบทิศBreast...Breastfeeding

เต้านมเล็กจะเต้านมเล็กจะมีน้ำนมพอให้ลูกกินไหม
ขนาดหน้าอกไม่เท่ากัน เพราะให้ลูกดูดนมข้างเดียว
เราจะรู้ได้อย่างไรว่าน้ำนมเสียต้องทิ้ง?
วิธีสังเกตดูสีน้ำนมแม่
การเก็บรักษานมแม่ไว้นอกเต้า article
จะรู้ได้อย่างไรว่าลูกอิ่มแล้ว
ถ้าไม่ใช้เครื่องปั้มจะบีบน้ำนมอย่างไร?
เวลาจะให้ลูกกินนมที่แช่ไว้ต้องทำอย่างไร?
เก็บน้ำนมได้นานแค่ไหน?
ต้องให้ลูกกินนมแม่นานเท่าไร article
ถ้าต้องไปทำงาน จะเก็บน้ำนมอย่างไร?
ควรเริ่มให้กินนมแม่เมื่อไร? 🤱
🚨 ผู้ใหญ่บอกให้งดของแสลง แล้วของต้องห้ามของแม่ที่ให้นมลูกต้องระวังคืออะไรค่ะ?
น้ำนมน้อยอย่างไรดี 🤱
กลุ้มใจ...น้ำนมไม่ไหลทำอย่างไรดี article
Breastfeeding Cafe article
ให้ลูกกินนมแม่ทำอย่างไร article
เรื่องของเต้านมและน้ำนม
อะไรช่วยให้แม่เลี้ยงลูกด้วยนำ้นมแม่ได้สำเร็จ
การคุมกำเนิดกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ article
นมไหนว่าแน่ นมแม่แน่กว่าใคร article
นมแม่ แน่กว่าเป็นไหนๆ
ลักษณะของน้ำนมแม่
WBW2009 BF in emergency
World Breastfeeding Week 2010 : สัปดาห์นมแม่โลก 2553
เทคนิกการคำนวณนมแม่
เด็กไทยในยุคนมมหาภัย
น้ำนมแม่ปกป้องสายตาเจ้าตัวเล็ก
WBW2009
นมแม่ครั้งแรกไม่ยากอย่างที่คิด
เตรียมหัวนมก่อนคลอด
BPA : คุณภาพหรือมาตราฐานที่ต้องรู้สำหรับขวดนม
Too Much 0r Too Little
baby
กินนมแม่อย่างไรป้องกันภัยจากโรคหวัดสายพันธ์ุใหม่2009 article
เด็กเล็กควรดูแลอย่างไรในภาวะน้ำท่วม
เด็กเกิดมาเพื่อให้โลกนี้งดงามและผาสุก article
สายใยรักนมแม่ cafe :22 พฤศจิกายน2552
อุ้มลูกดูดนมแม่อย่างถูกวิธี
โรงพยาบาลสายใยรัก article