ReadyPlanet.com
dot
Our Product by SilkLeaf
dot
bulletCatalogue
bulletProducts
dot
บ้านนี้มีอะไร
dot
bulletBreastfeeding/Baby
bulletBaby Wearing/Baby Sling
bulletBe Happy-Food/Herb
bulletBusy Busy please relax
bulletPregnancy/Birth/Mamy
bulletProfessional
bulletประชุม สัมมนา
bulletแนะนำหนังสือ
dot
อยากรู้ต้องอ่าน / สนับสนุน
dot
bulletLact Med.Search-Medication & BF
bulletมูลนิธิส่งเสริมการคลอดและเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แห่งประเทศไทย
bulletInternational Lactation Consultant Association:ILCA
bulletIBLCE
dot
BLOG
dot
bulletBirth a Baby BLOG in Thai
bulletBreastfeeding BANGKOK BLOG in English
dot
ขอข้อมูลเพิ่มเติม

dot
dot
E-Learning
dot
bullet เรียน online-Stanford's short course on Breastfeeding
bullet เรียน online-U of Minnesota center of spiritual
bulletเรียน online USAID Global Health E-learning Center
bulletเรียน online กับ มหาวิทยาลัยCornell เรื่อง Nutrition
bulletเรียนonline กับOpen2Study Australia
bulletเรียนOnlne กับ Health e-learning Free
bulletเรียนonline Gold Lactation Conferences
dot
Online Journal
dot
bulletJournal of Neonatal Nursing
bulletMIDIRS/ Midwifert Digest
bulletJournal of Midwifery & Women's Health
bulletBritish Journal of Midwifery
bulletWomen and Birth Journal
bulletJournal of Human Lactation
bulletPediatrics
bulletThe Royal College of Midwives:RCM publication
bulletBirth Journal
dot
Resource
dot
bulletMidwifery Today
bulletThe Rainbow Room
bulletInfant Risk Center
dot
เพื่อนบ้าน
dot


มูลนิธิส่งเสริมการคลอดและเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แห่งประเทศไทย
BAMBI:A Project of Childbirth&Breastfeeding Foundation of Thailand
Thai Breastfeeding Center
Hale Publishing
Rainbow Room
นมแม่แบบ Happy


เนื้อหาวิชาที่จะมีในข้อสอบ

 

ข้อสอบทั้งหมดจะมีทั้งส่วนที่เป็นกลุ่ม วิชาความรู้ในเรื่องนั้นๆและตามลำดับพัฒนาการที่เกี่ยวข้อง จำนวนข้อของคำถามจะเชื่อมโยงกับแนวทางปฏิบัติและช่วงลำดับแสดงในวงเล็บในแต่ละหัวข้อหัวข้อ เช่น ตำถามเรื่องกายภาพและสรีระวิทยา มี 19-23 คำถาม และ คำถามเกี่ยวกับเด็กวัย 4-6 เดือน มี 9-17 คำถาม ตัวอย่างข้อสอบในหน้า--- จะอธิบายให้เห็นผังของข้อสอบที่กล่าวนี้
 
หมายเหตุ
แผนผังข้อสอบนี้จะเพียงช่วยให้ท่านทราบถึงกลุ่มความรู้ที่ต้องทราบเพื่อการสอบนี้ ตัวอย่างข้อสอบก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น มิได้ครอบคลุมทุกเรื่องในทุกประเด็น ซึ่งได้ขยายเป็นบทต่างๆในILCA ‘s Core Curriculum for Lactation Consultant Practice.Walker(ed),Jone&Barlett.
 
แบ่งตามกลุ่มวิชา
 1. Maternal and Infant Anatomy ( 19-33)
 2. Maternal and Infant normal Physiology and Endocrinology (19-33 )
 3. Maternal and Infant normal Nutrition and Biochemistry. (10-16 )
 4. Maternal and Infant Immunology and Infectious Disease. ( 10-16 )
 5. Maternal and Infant Pathology ( 19 -33 )
 6. Maternal and Infant Pharmacology and toxicology ( 10-16 )
 7. Psychology, Sociology and Anthropology (10-16)
 8. Growth Parameters and Developmental milestones (10-16 )
 9. Interpretation of research (4-8 )
 10. Ethical and Legal Issues (4-8)
 11. Breastfeeding Equipment and Technology ( 10-16 )
 12. Techniques (19-33 )
 13. Public Health (4-8)
 
แบ่งตามลำดับพัฒนาการตามช่วง
 1. ระยะก่อนตั้งครรภ์ (2-7 ข้อ)
 2. ระยะตั้งครรภ์ ( 9-17 ข้อ )
 3. ระยะคลอด ( 9-17 ข้อ )
 4. ทารกคลอดก่อนกำหนด ( 9-17 ข้อ )
 5.  ทารกในระยะ 0-2 วันแรกคลอด ( 19-31 ข้อ)
 6. ทารกอายุ 3-14 วัน ( 19-31 ข้อ)
 7. ทารกอายุ 15 -28 วัน ( 19-31 ข้อ)
 8. ทารกอายุ 1 -3 เดือน (9-17 ข้อ)
 9. ทารกอายุ 4 -6 เดือน (9-17 ข้อ)
 10. ทารกอายุ 7 -12 เดือน (2-7 ข้อ)
 11. ทารกอายุ มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป (2-7 ข้อ)
 12. หลักการทั่วไป (40-53 ข้อ )

DISCIPLINES

A.  Maternal and infant ANATOMY (19-33 questions)

» breast and nipple structure and development

» blood

» lymph,

» innervations

» mammary tissue

» infant oral anatomy and reflexes

» assessment

» anatomical variations

B.  Maternal and infant normal PHYSIOLOGY and ENDOCRINOLOGY (19-33 questions)

» hormones

» lactogenesis

» endocrine/autocrine control of milk supply

» induced lactation

» fertility

» infant hepatic, pancreatic and renal function

» metabolism

» effect of complementary feeds

» digestion and GI tract

» voiding and stooling patterns

C.  Maternal and infant normal NUTRITION and BIOCHEMISTRY (10-16 questions)

» breastmilk synthesis and composition

» milk components, function and effect on baby

» comparison with other products/milks

» feeding patterns and intake over time

» variations of maternal diet

» ritual and traditional foods

» introduction of solids

D.  Maternal and infant IMMUNOLOGY and INFECTIOUS DISEASE (10-16 questions)

» antibodies and other immune factors

» cross-infection

» bacteria and viruses in milk

» allergies and food sensitivity

» long term protective factors

E.  Maternal and infant PATHOLOGY (19-33 questions)

» acute/chronic abnormalities and diseases, both local and systemic

» breast and nipple problems and pathology

» endocrine pathology

» mother/child physical and neurological disabilities

» congenital abnormalities

» oral pathology

» neurological immaturity

» failure to thrive

» hyperbilirubinemia and hypoglycemia

» impact of pathology on breastfeeding

F.  Maternal and infant PHARMACOLOGY and TOXICOLOGY (10-16 questions)

» environmental contaminants

» maternal use of medication, OTC preparations, social or recreational drugs and their effect on the infant, on milk composition, and on lactation

» galactagogues/suppressants

» effects of medications used in labor

» contraceptives

» complementary therapies

G. PSYCHOLOGY, SOCIOLOGY, and ANTHROPOLOGY (10-16 questions)

» counseling and adult education skills

» grief, postnatal depression and psychosis

» effect of socio-economic, lifestyle, and employment issues on breastfeeding

» maternal-infant relationship

» maternal role adaptation

» parenting skills

» sleep patterns

» cultural beliefs and practices

» family

» support systems

» domestic violence

» mothers with special needs, e.g. adolescents, migrants

H.  GROWTH PARAMETERS and DEVELOPMENTAL MILESTONES (10-16 questions)

» fetal and preterm growth

» breastfed and artificially fed growth patterns

» recognition of normal and delayed physical, psychological and cognitive developmental markers

» breastfeeding behaviors to 12 months and beyond

» weaning

I.   INTERPRETATION OF RESEARCH (4-8 questions)

» skills required to critically appraise and interpret research literature, lactation consultant educational material, and consumer literature

» understanding terminology used in research and basic statistics

» reading tables and graphs

» surveys and data collection

J.  ETHICAL and LEGAL ISSUES (4-8 questions)

» IBLCE Code of Ethics

» ILCA Standards of Practice

» practicing within scope of practice

» referrals and inter-disciplinary relationships

» confidentiality

» medical-legal responsibilities

» charting and report writing skills

» record keeping

» informed consent

» battery

» maternal/infant neglect and abuse

» conflict of interest

» ethics of equipment rental and sales

K.  BREASTFEEDING EQUIPMENT and TECHNOLOGY (10-16 questions)

» identification of breastfeeding devices and equipment, their appropriate use, and technical expertise to use them properly

» handling and storing human milk, including human milk banking protocols

L.  TECHNIQUES (19-33 questions)

» breastfeeding techniques, including positioning and latch

» assessing milk transfer

» breastfeeding management

» normal feeding patterns

» milk expression

M. PUBLIC HEALTH (4-8 questions)

» breastfeeding promotion and community education

» working with groups with low breast-feeding rates

» creating and implementing clinical protocols

» international tools and documents

» International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes

» Baby Friendly Hospital Initiative (BFHI) implementation

» prevalence, surveys and data collection for research purposes

CHRONOLOGICAL PERIODS

» Preconception (2-7 questions)

» Prenatal (9-17 questions)

» Labor/birth (Perinatal) (9-17 questions)

» Prematurity (9-17 questions)

» 0 - 2 days (19-31 questions)

» 3 - 14 days (19-31 questions)

» 15 - 28 days (19-31 questions)

» 1 - 3 months (9-17 questions)

» 4 - 6 months (9-17 questions)

» 7 - 12 months (2-7 questions)

» Beyond 12 months (2-7 questions)

» General principles (40-53 questions)
IBCLC

What's an IBCLC
ข้อกำหนดในการสอบ IBLCE ปี 2554/ Eligibility for the Exam 2012
ข้อกำหนดในการสอบ IBLCE ปี 2554/ Eligibility for the Exam 2011
เชิญชวนส่งหลักสูตรอบรมขอการรับรองหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง article
VDO-what's IBLCE
From Code to Consultation: Applying IBCLC Ethics to Practice
What's IBCLC
ชวนมาลงทะเบียน สัมมนา มารู้จัก IBCLC และการขอรับรองหลักสูตร article